KAIROS GROUP UKRAINE

Оприлюднено проект змін до Закону України "Про публічні закупівлі"

Проект нової редакції закону "Про публічні закупівлі" напрацював департамент публічних закупівель МЕРТУ за підтримки "TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах".
Законопроект досліджувався експертною групою, до якої входять представники замовників, учасників, АМКУ, Державної аудиторської служби України, експертів у сфері публічних закупівель, уповноваженого органу в сфері публічних закупівель.

Нижче наводимо "фінальну" версію згаданного законопроекту:


Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель

Цей Закон установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальних громад.

Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Цей Закон також має на меті гармонізувати законодавство України з відповідними положеннями Директив ЄС 2014/24 та 2014/25 на виконання Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) авторизований електронний майданчик – авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією (онлайн), доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Порядок авторизації електронних майданчиків, відключення авторизованих електронних майданчиків та вимоги до їх функціонування визначаються Кабінетом Міністрів України;

2) автоматичні індикатори ризиків – критерії із заданими наперед параметрами, використання яких дає можливість автоматично здійснювати вибір процедур закупівель, що містять ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель;

3) аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі – аномально низька ціна) – ціна (приведена ціна) найбільш економічно вигідної пропозиції за результатами електронного аукціону, яка була меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни (приведеної ціни) інших тендерних пропозицій на початковому етапі електронного аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни (приведеної ціни) тендерної пропозиції за результатами проведення електронного аукціону. Аномальна низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше трьох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота);

4) афілійовані підприємства – відокремлені підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, або суб'єкти господарювання, стосовно яких замовник має вирішальний вплив або які разом із замовником перебувають під вирішальним впливом іншого замовника.

Під вирішальним впливом розуміються випадки, коли:

замовнику належить частка у статутному капіталі юридичної особи, у тому числі суб'єкта господарювання, в розмірі більше ніж 50 відсотків;

замовник володіє більшістю голосів у вищому органі суб'єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради суб'єкта господарювання.

5) вартість життєвого циклу – сукупність вартості предмета закупівлі або його частини (лота) та інших витрат, які нестиме безпосередньо замовник під час використання, обслуговування та припинення використання предмета закупівлі, та які розраховуються відповідно до методики, встановленої у тендерній документації;

6) веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель (далі – веб-портал Уповноваженого органу) – інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією (онлайн), доступ до якої здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Забезпечення функціонування веб-порталу Уповноваженого органу здійснюється у тому числі за рахунок надання авторизованим електронним майданчикам платного доступу до модуля електронного аукціону та бази даних. Порядок надання доступу та розмір плати встановлюються Кабінетом Міністрів України;

7) діяльність в окремих сферах господарювання – діяльність, що здійснюється в одній або декількох із таких сфер:

забезпечення транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) та постачання природного газу на користь третіх осіб (замовників), видобутку природного газу та надання послуг установки LNG;

забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам;

забезпечення виробництва, передачі, розподілу, купівлі-продажу, постачання електричної енергії споживачам, диспетчерське управління та забезпечення відпуску електричної енергії до/з системи передачі/розподілу та забезпечення функціонування ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку та організацію купівлі-продажу електричної енергії на цих ринках;

забезпечення виробництва, розподілу і подачі питної води споживачам, забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води, забезпечення функціонування централізованого водовідведення;

проведення зрошувальних, осушувальних або осушувально-зволожувальних меліоративних заходів, якщо обсяг води, що використовуватиметься для постачання питної води, становить більш ніж 20% загального обсягу води, одержання якої забезпечують зрошувальні чи осушувальні системи;

надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування, забезпечення функціонування міського електричного транспорту, у тому числі метрополітену, та експлуатація його об'єктів для надання послуг з перевезення, а також надання послуг з перевезення пасажирів автобусами в межах міст, з дотриманням умов, визначених відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на визначених ними маршрутах;

надання послуг автостанцій, портів, аеропортів, послуг з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден;

надання послуг поштового зв'язку;

розробка родовищ нафти і газу, родовищ вугілля та інших видів твердого палива, видобуток нафти, вугілля та інших видів твердого палива.

Не вважається діяльністю в окремих сферах господарювання така діяльність:

виробництво та постачання теплової енергії та газу до мереж загального користування, якщо таке виробництво є наслідком іншої виробничої діяльності замовника, крім діяльності, що здійснюється у сферах, визначених у цьому пункті, при цьому постачання теплової енергії здійснюється лише в цілях економної експлуатації виробничих потужностей замовника, а доходи від цієї діяльності не перевищують 20 відсотків середньорічного доходу за попередні три роки, включаючи дохід за поточний рік;

виробництво, передача та постачання електричної енергії до мереж загального користування, якщо таке виробництво, передача та постачання є необхідними для споживання самим замовником для здійснення іншої виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цьому пункті, а обсяг постачання електричної енергії замовником до мереж загального користування залежить від рівня його власного споживання, за умови, що власне споживання є не меншим ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником електроенергії, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показники за поточний рік;

виробництво, транспортування та постачання питної води в мережі загального користування, якщо таке виробництво, транспортування та постачання є необхідними для споживання самим замовником для здійснення іншої виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цьому пункті, а обсяг постачання питної води замовником для загального користування залежить від рівня його власного споживання, за умови, що власне споживання є не меншим ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником питної води, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показники за поточний рік;

8) договір про закупівлю – господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари;

9) електронна система закупівель – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами;

10) електронний каталог – систематизована база актуальних пропозицій, яка формується та супроводжується централізованими закупівельними організаціями в електронній системі закупівель та використовується замовником з метою відбору постачальника товару (товарів), вартість якого (яких) є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 цього Закону. Структура, порядок формування та використання електронних каталогів визначається Кабінетом Міністрів України;

11) забезпечення виконання договору про закупівлю – надання забезпечення виконання зобов'язань учасника перед замовником за договором про закупівлю;

12) забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції – надання забезпечення виконання зобов'язань учасника перед замовником, що виникли у зв'язку з поданням тендерної пропозиції/пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія;

13) замовники – органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування, створені відповідно до закону, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) і їх об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (громад) не на комерційній основі та на підставі нормативно-правових актів і рішень органів місцевого самоврядування, за наявності однієї з таких ознак:

юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів;

органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи;

у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.

До замовників також належать юридичні особи, у тому числі суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання та відповідають хоча б одній з таких ознак:

органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування або іншим замовникам належить частка у статутному капіталі юридичної особи та/або суб'єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків або такі органи чи інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі юридичної особи та/або суб'єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради суб'єкта господарювання;

наявність спеціальних або ексклюзивних прав;

Категорії замовників, що використовуються у цьому Законі:

органи державної влади;

органи місцевого самоврядування;

органи соціального страхування;

підприємства, установи, організації;

суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання;

14) інформаційний ресурс Уповноваженого органу – сайт, наповнення якого здійснює Уповноважений орган та на якому надаються безоплатні консультації рекомендаційного характеру з питань публічних закупівель, доступ до якого здійснюється через мережу Інтернет;

15) кваліфікаційний відбір – розгляд та оцінка відповідності учасників процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям та вимогам, встановленим у статті 17 цього Закону, на першому етапі процедури закупівлі торгів з обмеженою участю;

16) конкурентна процедура закупівлі (далі – тендер) – здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів із обмеженою участю та конкурентного діалогу;

17) конфлікт інтересів – наявність у працівника замовника чи будь-якої особи або органу, які діють від імені замовника і беруть участь у проведенні процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або можуть вплинути на результати цієї процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, приватного інтересу, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, та/або наявність суперечності між приватним інтересом працівника замовника чи будь-якої особи або органу, які діють від імені замовника і беруть участь у проведенні процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

18) моніторинг процедур закупівель – аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель на всіх стадіях процедур закупівель з метою запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель;

19) найбільш економічно вигідна пропозиція – тендерна пропозиція, що визнана найкращою за результатами оцінки тендерних пропозицій відповідно до статті 29 цього Закону або пропозиція, що визнана найкращою за результатами оцінки пропозицій у порядку, встановленому статтею 12 цього Закону;

20) оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель – оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення торгів із обмеженою участю та оголошення про проведення конкурентного діалогу;

21) орган оскарження – Антимонопольний комітет України;

22) переможець процедури закупівлі – учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі;

23) переможець спрощеної закупівлі – учасник, пропозиція якого відповідає всім умовам, що визначені в оголошенні про спрощену закупівлю, вимогам до предмета закупівлі і визнана найбільш економічно вигідною та якому замовник повідомив про намір укласти договір;

24) пов'язана особа — особа, яка відповідає будь-якій із таких ознак:

юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з учасником процедури закупівлі;

фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;

службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також члени сім'ї такої службової (посадової) особи;

фізичні особи – уповноважена особа замовника, керівник замовника та/або члени їхніх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин.

Під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність учасника процедури закупівлі. Такий вплив може здійснюватися безпосередньо або через інших фізичних чи юридичних осіб, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма їхніми активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу або результати голосування, а також можливість визначати умови господарської діяльності, надавати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника процедури закупівлі визначається залежно від обсягу корпоративних прав, що сукупно належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.

Для цілей цього Закону членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусі, бабусі, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, за умови їх постійного проживання разом із пов'язаною особою і ведення з нею спільного господарства;

25) послуги – будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт;

26) предмет закупівлі – товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або у межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку;

27) приведена ціна – ціна, зазначена учасником у тендерній пропозиції/пропозиції та перерахована за математичною формулою з урахуванням показників інших критеріїв оцінки, визначених замовником у тендерній документації/оголошенні про спрощену закупівлю;

28) пропозиція учасника спрощеної закупівлі (далі – пропозиція) – пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до оголошення про спрощену закупівлю та вимог до предмета закупівлі;

29) публічна закупівля (далі – закупівля) – придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом;

30) рамкова угода – правочин, який укладається одним чи кількома замовниками (у тому числі централізованими закупівельними організаціями) в порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди;

31) роботи – проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об'єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт;

32) спеціальні або ексклюзивні права – права, надані в межах повноважень органом державної влади або органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, що обмежують провадження діяльності у сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах. Не вважаються спеціальними або ексклюзивними права, що надані за результатами конкурсів (тендерів, процедур закупівель), інформація про проведення яких разом з критеріями відбору попередньо оприлюднювалася та була наявна у публічному доступі, можливість участі у таких конкурсах (тендерах, процедурах закупівель) не була обмежена та якщо надання цих прав здійснювалося на основі об'єктивних критеріїв;

33) спрощена закупівля – придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 цього Закону;

34) стандарт – технічна специфікація, затверджена уповноваженим органом стандартизації (міжнародною, європейською або національною організацією зі стандартизації) для багаторазового чи тривалого застосування, дотримання якої не є обов'язковим.

35) строк дії тендерної пропозиції – установлений замовником у тендерній документації строк, після закінчення якого тендерна пропозиція втрачає чинність та відхиляється;

36) суб'єкт оскарження в органі оскарження (далі – суб'єкт оскарження) – фізична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;

37) тендерна документація – документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель;

38) тендерна пропозиція – пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник процедури закупівлі подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації;

39) технічна специфікація до предмета закупівлі – сукупність технічних умов, що визначають характеристики товару (товарів), послуги (послуг) або необхідні для виконання робіт щодо об'єкта будівництва, визначеного замовником, що можуть включати показники впливу на довкілля й клімат, особливості проектування (у тому числі щодо придатності для осіб із обмеженими фізичними можливостями), відповідності, продуктивності, безпечності, процедури забезпечення якості, вимоги щодо найменування продукції, під яким вона продається, термінологію, символи, методику випробувань і тестування, вимоги до пакування, маркування й етикетування, інструкції для користувачів, технологічні процеси й технології виробництва на будь-яких етапах життєвого циклу робіт, товару чи послуги, а також процедури оцінювання відповідності товару (товарів), послуги (послуг);

40) товари – продукція, об'єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов'язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів, а також фінансовий лізинг або придбання в розстрочку з правом викупу;

41) уповноважена особа (особи) – службова (посадова) чи інша особа, що є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту);

42) Уповноважений орган — центральний орган виконавчої влади, відповідальний за формування й реалізацію державної політики економічного розвитку й торгівлі;

43) учасник процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (далі – учасник) – фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа (резидент або нерезидент), у тому числі об'єднання підприємств (юридичних осіб резидентів або нерезидентів), яка подала тендерну пропозицію/пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі. Замовники не мають права вимагати від учасника у виді об'єднання підприємств, конкретної організаційно-правової форми для подання тендерної пропозиції/пропозиції або для участі у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі;

44) централізовані закупівельні організації – юридичні особи державної або комунальної власності, що визначаються Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування як замовники, які організовують і проводять тендери та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до цього Закону. Особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій встановлюються Кабінетом Міністрів України;

45) частина предмета закупівлі (лот) – визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Цей Закон застосовується:

– до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень;

– до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень;

– до замовників, які здійснюють спрощені закупівлі.

Замовники здійснюють спрощені закупівлі шляхом використання електронної системи закупівель із дотриманням принципів здійснення закупівель, установлених цим Законом.

У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов'язково оприлюднює звіт про укладений договір про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

Звіт про укладений договір повинен містити:

дата укладання та номер договору/документу (документів), що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг)

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, його категорія;

найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю;

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України/реєстраційний номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг;

місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону;

назва предмета договору;

кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;

інформація про технічні, якісні та інші характеристики товарів, робіт і послуг;

ціна та строк виконання договору.

2. Умови, порядок і процедури закупівель товарів, робіт і послуг та порядок проведення спрощених закупівель можуть установлюватися або змінюватися виключно цим Законом та/або Законом України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", крім випадків, передбачених цим Законом, і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно норми про внесення змін до цього Закону та/або до Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".

3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

1) товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю", або які згідно законів України потребують спеціальних заходів безпеки;

2) товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за кордоном дипломатичними установами України;

3) фінансові послуги, що надаються у зв'язку з емісією, купівлею, продажем або передачею цінних паперів чи інших фінансових інструментів;

4) придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі та інше нерухоме майно;

5) послуги міжнародних третейських судів, міжнародних комерційних арбітражів для розгляду та вирішення спорів, у яких бере участь замовник;

6) позики, незалежно від того, чи пов'язана їхня видача з емісією, купівлею і продажем, передачею цінних паперів чи інших фінансових інструментів;

7) товари, роботи і послуги, що закуповуються на підставі договорів між центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування та реалізацію державної політики у сфері національної безпеки, у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва, зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими відповідними спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі;

8) послуги з провадження наукової, науково-технічної діяльності, які фінансуються на конкурсній основі в порядку, визначеному 58 і 59 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

9) трудові угоди (контракти);

10) послуги з виготовлення та розповсюдження аудіовізуальної продукції та реклами для здійснення передвиборної агітації.

11) товари і послуги, пов'язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком;

12) послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;

13) товари, послуги, пов'язані з операціями Національного банку України із забезпечення управління золотовалютними резервами, їх розміщення, купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів, здійснення валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках;

14) послуги фінансових установ, у тому числі міжнародних фінансових організацій, щодо надання кредитів, гарантій та розрахунково-касового обслуговування;

15) послуги, закупівля яких здійснюється банками для надання ними банківських послуг та проведення банківських операцій відповідно до законів України "Про банки і банківську діяльність" та "Про Національний банк України";

16) послуги, що надаються Національним банком України відповідно до закону;

17) бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, – паспорти, бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланки інших документів, що відповідно до законодавства України потребують використання спеціальних елементів захисту, марки акцизного податку, що виготовляються підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням бланків цінних паперів, документів суворої звітності, а також товари і послуги, необхідні для їх виготовлення;

18) товари і послуги, необхідні для виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб покладених на нього функцій та повноважень, визначених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку;

19) послуги за договорами про медичне обслуговування населення, що надаються відповідно до закону.

4. Дія цього Закону також не поширюється на замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, якщо предметом закупівлі є:

1) товари, роботи і послуги, що виробляються, виконуються чи надаються на користь замовника або групи замовників афілійованим підприємством виключно для забезпечення діяльності такого замовника або групи замовників в окремих сферах господарювання;

2) товари, що закуповуються для перепродажу третім особам, за умови, що замовник не займає монопольне (домінуюче) становище на ринку таких товарів, а інші суб'єкти господарювання можуть вільно здійснювати їх продаж на тих же умовах, що й замовник;

3) паливно-енергетичні ресурси для виробництва електричної, теплової енергії, проведення геологічного вивчення родовищ корисних копалин (у тому числі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів).

4) вуглеводнева сировина, нафтопродукти для їх подальшої переробки і реалізації та пов'язаних і необхідних для цього супутніх послуг: з переробки, виробництва, транспортування, фрахтування, страхування, переміщення, вантажних перевезень, зберігання, зливу/наливу, інспекції кількості та якості, митно-брокерських, інформаційно-аналітичних послуг щодо ринкових цін та біржових котирувань, фінансових послуг, послуг бірж, аукціонів, систем електронних торгів;

5) товари, роботи і послуги, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами влади відповідно до їх повноважень або визначаються в порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числі якщо визначення таких цін здійснюється на аукціонах;

6) товари, роботи і послуги за угодами про розподіл продукції, укладеними згідно із Законом України "Про угоди про розподіл продукції";

7) товари і послуги на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії";

8) електрична енергія, що купується та продається на ринку електричної енергії гарантованим покупцем, оператором ринку, оператором системи передачі, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії";

9) послуги адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, гарантованого покупця відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії";

10) послуги із забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії".

5. Придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті 2 цього Закону, здійснюється без застосування порядку проведення спрощених закупівель, встановленого цим Законом, якщо:

1) замовником було двічі відмінено спрощену закупівлю через відсутність учасників. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, вимоги до учасника не повинні відрізнятися від тих, що були визначені замовником в оголошенні про спрощену закупівлю;

2) роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання за наявності одного з таких випадків:

предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні унікального витвору мистецтва або художнього виконання, а також договір про закупівлю укладається з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу;

конкуренція відсутня з технічних причин;

існує необхідність захисту ексклюзивних прав, насамперед прав інтелектуальної власності;
укладення договору про закупівлю з постачальником "останньої надії" на постач ання електричної енергії або природного газу;

3) є нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з об'єктивними обставинами, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення спрощеної закупівлі;

4) необхідне постачання додаткового обсягу товару тим же постачальником із метою часткової зміни чи розширення початкового обсягу закупівлі, якщо в разі зміни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності чи надмірних технічних труднощів, пов'язаних із експлуатацією і технічним обслуговуванням. Такі додаткові закупівлі обсягів товарів у того ж самого постачальника згідно цього пункту можуть закуповуватися не більше ніж протягом трьох років після укладення первинного договору про закупівлю;

5) після укладання договору про закупівлю і до закінчення його дії у замовника виникла необхідність закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника, якщо така можливість, обсяг і умови передбачено у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладання договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендеру/спрощеної процедури;

7) здійснюється закупівля послуг з адвокатської діяльності;

8) закупівля товарів здійснюється з використанням електронного каталогу;

9) закупівля товарів і послуг здійснюється у підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю.

У разі здійснення закупівлі у випадках, передбачених цією частиною, замовник обов'язково оприлюднює звіт про укладений договір про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

Рішення та дії замовника можуть бути оскаржені учасником спрощеної закупівлі у судовому порядку.

6. Особливості здійснення процедур закупівлі, визначених цим Законом, встановлюються окремими законами для таких товарів, робіт і послуг:

неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;

послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням;

товари і послуги, закупівля яких здійснюється відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону;

послуги енергосервісу.

7. Особливості здійснення закупівель, визначених цим Законом, для гарантованого забезпечення потреб оборони (крім товарів, робіт і послуг, що підлягають закупівлі відповідно до угод у порядку, визначеному абзацом сімнадцятим частини третьої цієї статті) Міністерством оборони України та його розвідувальним органом, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, Національною поліцією України, Державною прикордонною службою України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Управлінням державної охорони України та іншими військовими формуваннями та/або частинами в особливий період, у період проведення операції об'єднаних сил, у період введення надзвичайного стану встановлюються окремим законом.

8. Забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та укладання договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону.

Стаття 3. Принципи здійснення закупівель

1. Закупівлі здійснюються за такими принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія, ефективність та пропорційність;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

об'єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель

1. Закупівля здійснюється відповідно до оприлюдненого річного плану. Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються в електронній системі закупівель протягом п'яти днів з дня їх затвердження та повинні містити таку інформацію:

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, його категорія;

назва предмета закупівлі із зазначенням Єдиного закупівельного словника, кодів та назв інших відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності);

розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі;

код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів);

вид закупівлі:

процедура закупівлі та орієнтовний початок її проведення – у разі, якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень/дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень (застосовується до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання

спрощена закупівля або укладення договору відповідно до абзаців другого та третього частини першої та частини п'ятої статті 2 цього Закону – у разі, якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) менша 200 тисяч гривень, а для робіт – 1,5 мільйона гривень/дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень (застосовується до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання).

2. Для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель замовники можуть проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання. Такі рекомендації та інформація можуть використовуватись замовником під час підготовки до проведення закупівлі, якщо вони не призводять до порушення статей 3 та 5 цього Закону. Консультації з ринком можуть проводиться через електронну систему закупівель шляхом надсилання запитань замовником та отримання відповідей від суб'єктів господарювання або через відкриті зустрічі з потенційними учасниками. Проведення попередніх ринкових консультацій замовником не вважається участю суб'єктів господарювання у підготовці вимог до тендерної документації.

3. Уповноважений орган визначає примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Стаття 5. Недискримінація учасників

1. Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель/спрощених закупівлях на рівних умовах.

2. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом.

3. Замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників.

Стаття 6. Міжнародні зобов'язання України у сфері закупівель

1. Якщо міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено інший порядок закупівлі, ніж порядок, визначений цим Законом, застосовуються положення міжнародного договору України.

2. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, грантів, що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями, а в разі невстановлення таких правил і процедур – відповідно до цього Закону.

Закупівля товарів, робіт і послуг на умовах їхнього співфінансування в рамках проектів, що реалізуються за рахунок кредитів, позик, зазначених в абзаці першому цієї частини, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими відповідними організаціями, а в разі невстановлення таких правил і процедур — відповідно до цього Закону.

Розділ ІІ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ

Стаття 7. Державне регулювання, контроль у сфері закупівель та громадський контроль.

1. Уповноважений орган здійснює регулювання та реалізує державну політику у сфері закупівель у межах повноважень, визначених цим Законом, зокрема нормативно-правове забезпечення державного регулювання у сфері закупівель.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів:

до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність договору про закупівлю, річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі/звіту про результати проведення спрощеної закупівлі, які підтверджують проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю;

вживає заходів з недопущення здійснення платежів із рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов'язанням за договором про закупівлю у випадках:

відсутності або невідповідності встановленим законодавством вимогам необхідних документів, передбачених абзацом другим цієї частини;

відміни процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі/спрощеної закупівлі недійсними та/або договору про закупівлю нікчемним;

на період призупинення процедури закупівлі у разі оскарження відповідно до статті 18 цього Закону;

наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 цього Закону.

Перевірка наявності документів, визначених в абзаці другому цієї частини, проводиться підрозділом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, який здійснює обслуговування замовника, шляхом перегляду документів, розміщених в електронній системі закупівель.

Банки під час оплати за договорами про закупівлю перевіряють наявність звіту про результати проведення закупівлі шляхом його перегляду в електронній системі закупівель. У разі відсутності звіту платіжне доручення вважається оформленим неналежним чином.

3. Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, здійснюють контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Органи, уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, не мають права втручатися в проведення закупівель.

4. Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону, зокрема шляхом здійснення аналізу і моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органи, що уповноважені здійснювати контроль, про виявлені ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.

5. Замовники і учасники процедур закупівель/спрощених закупівель та Уповноважений орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель відповідно до законів України "Про громадські об'єднання", "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" і "Про інформацію".

Громадяни і громадські організації та їх спілки не мають права втручатися у процедуру закупівлі/спрощені закупівлі.

Стаття 8. Порядок здійснення моніторингу процедур публічних закупівель

1. Моніторинг процедури закупівлі здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його територіальні органи (далі – органи державного фінансового контролю).

Моніторинг процедури закупівлі здійснюється протягом проведення процедури закупівлі, укладання договору про закупівлю та внесення змін до нього.

Моніторинг процедури закупівлі не проводиться на відповідність тендерної документації вимогам частини четвертої статті 22 цього Закону.

2. Рішення про початок моніторингу процедури закупівлі приймає керівник органу державного фінансового контролю або його заступник (або уповноважена керівником особа) за наявності однієї або декількох із таких підстав:

1) дані автоматичних індикаторів ризиків;

2) інформація, отримана від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель;

3) повідомлення в засобах масової інформації, що містять відомості про наявність ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель;

4) виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель;

5) інформація, отримана від громадських об'єднань, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю у сфері публічних закупівель відповідно до статті 7 цього Закону.

Для аналізу даних, що свідчать про ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, можуть використовуватися:

інформація, оприлюднена в електронній системі закупівель;

інформація, що міститься в єдиних державних реєстрах;

інформація в базах даних, відкритих для доступу центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю;

дані органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, замовників та учасників процедур закупівель, що можуть бути отримані органами державного фінансового контролю у порядку, встановленому законом.

3. На підставі рішення про початок моніторингу процедури закупівлі органом державного фінансового контролю оприлюднюється в електронній системі закупівель повідомлення про початок моніторингу процедури закупівлі протягом двох робочих днів з дня прийняття такого рішення із зазначенням унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель, та дати його оприлюднення в електронній системі закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, у разі застосування переговорної процедури закупівлі, та дати його оприлюднення в електронній системі закупівель, а також опису підстав для здійснення моніторингу процедури закупівлі. Повідомлення про початок моніторингу процедури закупівлі не зупиняє проведення процедур закупівель, визначених цим Законом.

4. Строк здійснення моніторингу процедури закупівлі не може перевищувати 15 робочих днів з дати оприлюднення повідомлення про початок моніторингу процедури закупівлі в електронній системі закупівель.

5. Протягом строку проведення моніторингу процедури закупівлі орган державного фінансового контролю має право через електронну систему закупівель запитувати у замовника пояснення (інформацію, документи) щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі. Усі такі запити про надання пояснень автоматично оприлюднюються електронною системою закупівель. Замовник протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення запиту про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі, повинен надати відповідні пояснення через електронну систему закупівель.

Замовник у межах строку здійснення моніторингу процедури закупівлі має право з власної ініціативи надавати пояснення щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі.

6. За результатами моніторингу процедури закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю складає та підписує висновок про результати моніторингу процедури закупівлі (далі – висновок), що затверджується керівником органу державного фінансового контролю або його заступником. Такий висновок підлягає оприлюдненню в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня його складання.

7. У висновку обов'язково зазначаються:

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України щодо якого здійснювався моніторинг процедури закупівлі;

2) найменування предмета закупівлі та його очікувана вартість;

3) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, та дата його оприлюднення в електронній системі закупівель та/або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, у разі застосування переговорної процедури закупівлі, та дата його оприлюднення в електронній системі закупівель;

4) опис порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявленого за результатами моніторингу процедури закупівлі;

5) зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.

У висновку може зазначатися додаткова інформація, визначена органом державного фінансового контролю.

Якщо за результатами моніторингу процедури закупівлі не виявлено порушень законодавства у сфері публічних закупівель, у висновку зазначається інформація про відсутність порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.

Якщо за результатами моніторингу процедури закупівлі виявлено ознаки порушення законодавства, вжиття заходів щодо яких не належить до компетенції органу державного фінансового контролю, про це письмово повідомляються відповідні державні органи.

8. Замовник має право протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення висновку одноразово звернутися до органу державного фінансового контролю за роз'ясненням змісту висновку та його зобов'язань, визначених у висновку.

Протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення органом державного фінансового контролю висновку замовник оприлюднює через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.

9. У разі підтвердження органом державного фінансового контролю факту усунення замовником порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, про що цей орган зазначає в електронній системі закупівель протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення замовником відповідної інформації в електронній системі закупівель, службова (посадова) особа замовника та/або уповноважена особа замовника не притягається до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель з порушень, що були усунуті замовником відповідно до висновку.

10. У разі незгоди замовника з інформацією, викладеною у висновку, він має право оскаржити висновок до суду протягом 10 робочих днів з дня його оприлюднення, про що зазначається в електронній системі закупівель протягом наступного робочого дня з дня оскарження висновку до суду.

11. Якщо замовник не усунув порушення, що призвело до невиконання ним вимог, зокрема статей 31 та/або 32 або 39 цього Закону, визначене у висновку, а також висновок не оскаржено до суду, орган державного фінансового контролю проводить перевірку процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні". Керівник органу державного фінансового контролю або його заступник приймає рішення про призначення перевірки процедури закупівлі, яке оприлюднюється протягом двох робочих днів з дня його прийняття. При цьому процедура закупівлі на період проведення перевірки закупівлі не зупиняється.

12. Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу від суб'єкта оскарження у порядку, встановленому цим Законом, орган державного фінансового контролю не приймає рішення про початок моніторингу процедури закупівлі щодо тих порушень, обставин, підстав, які були або є предметом розгляду органом оскарження незалежно від прийнятого органом оскарження рішення щодо таких порушень, обставин, підстав.

13. Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу від суб'єкта оскарження у порядку, встановленому цим Законом, після прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі чи після опублікування висновку, протягом наступного робочого дня з дня розміщення скарги суб'єктом оскарження в електронній системі закупівель керівник органу державного фінансового контролю або його заступник до моменту опублікування рішення органу оскарження зупиняє рішення органу державного фінансового контролю, а замовник до моменту опублікування рішення органу оскарження зупиняє виконання зобов'язань щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, щодо тих порушень, обставин, підстав, які стали предметом розгляду органом оскарження, з відповідним повідомленням в електронній системі закупівель.

14. Після оприлюднення рішення органу оскарження замовником у порядку, встановленому цією статтею, виконання зобов'язань щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, зазначених у висновку, здійснюється в частині, що не були предметом розгляду органом оскарження.

15. У разі оскарження в судовому порядку рішення органу оскарження рішення про початок моніторингу процедури закупівлі не приймається щодо тих порушень, обставин, підстав, які були або є предметом судового розгляду.

16. У разі наявності підстав, визначених частиною другою цієї статті, що містять ознаки порушень та які не були предметом розгляду органом оскарження та/або оскарження у судовому порядку рішення органу оскарження, рішення про початок моніторингу процедури закупівлі щодо інших ознак порушень приймається після оприлюднення рішення органу оскарження в електронній системі закупівель у порядку, встановленому статтею 18 цього Закону, або після набрання рішенням суду законної сили.

17. Обмін інформацією між органом державного фінансового контролю та замовником, встановлений цією статтею, здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель.

18. Узагальнена інформація, зазначена в пункті 3 частини першої статті 9 цього Закону, подається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, Уповноваженому органу до 1 березня року, наступного за звітним бюджетним роком.

19. Форма висновку та порядок його заповнення визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.

20. Методика визначення автоматичних індикаторів ризиків, їх перелік та порядок застосування затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, за погодженням з Уповноваженим органом.

Стаття 9. Уповноважений орган та орган оскарження

1. Основними функціями Уповноваженого органу є:

1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону та регулювання державної політики у сфері закупівель ;

2) аналіз функціонування системи публічних закупівель;

3) підготовка та подання не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним бюджетним роком, до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель (щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів процедур закупівель/спрощених закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг) та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель.

Щорічний звіт оприлюднюється Уповноваженим органом на своєму офіційному веб-сайті протягом двох робочих днів з дня його подання до органів, зазначених в абзаці першому цього пункту;

4 узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної;

5) вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду у сфері закупівель;

6) забезпечення функціонування веб-порталу Уповноваженого органу та інформаційного ресурсу Уповноваженого органу;

7) наповнення інформаційного ресурсу Уповноваженого органу;

8) взаємодія з громадськістю з питань удосконалення системи публічних закупівель;

9) організація нарад і семінарів з питань закупівель;

10) міжнародне співробітництво у сфері закупівель;

11) розроблення та затвердження:

- примірної тендерної документації;

- примірного положення про уповноважену особу (осіб);

- порядку визначення предмета закупівлі;

- порядку розміщення інформації про публічні закупівлі;

- особливості закупівель за рамковими угодами та їх укладення;

- форми забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції.

12) надання узагальнених відповідей рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель;

13) надання безоплатних консультацій рекомендаційного характеру з питань закупівель на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу;

14) співробітництво з органами державної влади та громадськими організаціями щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

15) інформування громадськості про політику та правила здійснення публічних закупівель;

16) авторизація електронних майданчиків та прийняття рішення про відключення електронних майданчиків від електронної системи закупівель;

17) розгляд звернень щодо визначення та/або створення централізованих закупівельних організацій;

18) розроблення спільно з іншими органами методологій щодо особливостей здійснення закупівель у різних сферах та їх оприлюднення на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу.

2. Уповноважений орган має право здійснювати дії та вживати заходи, передбачені законодавством, для виконання покладених на нього функцій.

Уповноважений орган має право затверджувати вимоги до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції.

3. Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав і законних інтересів осіб, пов'язаних із участю у процедурах закупівлі, утворює постійно діючу адміністративну колегію (Колегію) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії (Колегії) ухвалюються від імені Антимонопольного комітету України.

Постійно діюча адміністративна колегія (Колегія) Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель діє у складі трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України. Голова постійно діючої адміністративної колегії (Колегії) Антимонопольного комітету України повинен мати вищу юридичну освіту.

Член постійно діючої адміністративної колегії (Колегії), який є пов'язаною особою із суб'єктом оскарження або замовником, не може брати участі в розгляді та ухваленні рішень щодо такої скарги і повинен бути замінений на час розгляду й ухвалення рішення щодо такої скарги іншим державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, що визначається Головою Антимонопольного комітету України.

Порядок діяльності постійно діючої адміністративної колегії (Колегії) встановлюється відповідно до Закону України "Про Антимонопольний комітет України", якщо інше не встановлено цим Законом.

Розділ ІІІ

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ

Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю

1. Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:

1) оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель:

оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію – не пізніше ніж за 15 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує межі, встановлені у частині четвертій цієї статті, та не пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж;

оголошення про проведення конкурентного діалогу та тендерну документацію – не пізніше ніж за 15 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує межі, встановлені у частині четвертій цієї статті, та не пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж;

оголошення про проведення торгів із обмеженою участю та тендерну документацію – не пізніше ніж за 30 днів до кінцевої дати отримання документів поданих на кваліфікаційний відбір;

2) оголошення про проведення спрощеної закупівлі – не пізніше ніж за 6 днів до дня розкриття пропозицій;

3) зміни до тендерної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності) – протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз'яснень;

4) зміни до оголошення про спрощену закупівлю та/або вимог до предмета закупівлі – протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення;

5) оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами) – не пізніше ніж через сім днів з дня укладення рамкової угоди;

6) протокол кваліфікаційного відбору – протягом одного дня з дня його затвердження;

7) протокол розгляду тендерних пропозицій – протягом одного дня з дня його затвердження;

8) повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – протягом одного дня з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

9) інформацію про відхилення тендерної пропозиції/пропозиції учасника – протягом одного дня з дня прийняття рішення про відхилення;

10) договір про закупівлю – протягом двох днів з дня його укладення;

11) повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю у випадках, передбачених частиною четвертою статті 39 цього Закону – протягом трьох робочих днів з дня внесення змін;

12) звіт про виконання договору про закупівлю – протягом двадцяти робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання;

13) звіт про укладений договір про закупівлю разом з цим договором та усіма додатками до нього – протягом двох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю;

Звіт про результати проведення закупівлі оприлюднюється відповідно до статті 19 цього Закону.

Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється в електронній системі закупівель, несе уповноважена особа (особи) замовника.

2. Інформація, зазначена в частині першій цієї статті, може додатково оприлюднюватися замовником в інших засобах масової інформації, на веб-сайті замовника (за наявності) або на веб-сайтах відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

3. Тендер не може проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі в електронній системі закупівель згідно із частиною першою цієї статті.

4. Оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель у строки, встановлені у частині першій цієї статті, обов'язково додатково оприлюднюються в електронній системі закупівель англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

– для товарів і послуг – 133 тисячам євро;

– для робіт – 5 150 тисячам євро.

Курс євро визначається згідно з офіційним курсом, установленим Національним банком України станом на дату оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі.

5. Доступ до інформації, оприлюдненої в електронній системі закупівель, є безоплатним та вільним. Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, розміщується в електронній системі закупівель безоплатно через авторизовані електронні майданчики.

Інформація про закупівлі, зазначена у частині першій цієї статті, оприлюднюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі у формі відкритих даних.

Стаття 11. Організація закупівельної діяльності замовника

1. Відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель є уповноважена особа (уповноважені особи), яка (які) визначається або призначається замовником одним з таких способів:

1) шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи (осіб) як додаткової роботи із відповідною доплатою згідно з законодавством;

2) шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад), на яку буде покладено обов`язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб);

3) шляхом укладення трудового договору (контракт) згідно з законодавством.

Замовник має право призначити декілька уповноважених осіб.

Не може бути визначена уповноваженою особа, залучена замовником (у разі такого залучення) за договором про надання послуг для проведення процедур закупівель/спрощених закупівель.

Визначення або призначення уповноваженої особи (уповноважених осіб) не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість ухвалення рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. Уповноважена особа (уповноважені особи) під час організації та проведення процедури закупівель/спрощеної закупівлі повинна (повинні) забезпечити об'єктивність та неупередженість процесу організації та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель в інтересах замовника.
2. Уповноважена особа (уповноважені особи) здійснює свою діяльність на підставі укладеного із замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого рішення замовника та відповідного положення. Уповноважена особа повинна мати вищу, як правило юридичну або економічну освіту. У разі визначення кількох уповноважених осіб, розмежування їх повноважень та обов'язків визначається рішенням замовника.

Не можуть визначатися або призначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Уповноважені особи можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель, в тому числі дистанційне у мережі Інтернет.

3. Уповноважена особа (уповноважені особи):

планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель;

здійснює вибір процедури закупівлі;

проводить процедури закупівель/спрощені закупівлі;

забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів із питань публічних закупівель, визначених цим Законом;

забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог цього Закону;

здійснює інші дії, передбачені цим Законом.

Для підготовки тендерної документації та/або оголошення про спрощену закупівлю та вимог до предмета закупівлі за рішенням замовника уповноважена особа може залучати інших працівників замовника.

4. За рішенням замовника може створюватися робоча група у складі працівників замовника для розгляду тендерних пропозицій/пропозицій. У разі створення робочої групи уповноважена особа є її головою та організовує її роботу. До складу робочої групи застосовуються вимоги абзацу другого частини другої цієї статті. Діяльність робочої групи поширюється на розгляд тендерних пропозицій/пропозицій, а також проведення переговорів у разі здійснення переговорної процедури, та має дорадчий характер.

5. Рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом, який підписується уповноваженою особою (особами).

6. Примірне положення про уповноважену особу (уповноважених осіб) затверджується Уповноваженим органом.

7. Замовник може здійснити закупівлю товару (товарів) та/або послуги (послуг) через централізовані закупівельні організації.

Централізовані закупівельні організації набувають усіх прав та обов'язків замовників, що визначені цим Законом, та несуть відповідальність згідно із законами України.

Замовник укладає договір про закупівлю товару (товарів) та/або послуги (послуг) з переможцем процедури закупівлі за результатами тендеру, та/або переможцем відбору (чи конкурентного відбору) закупівлі за рамковою угодою, що були здійснені в його інтересах централізованими закупівельними організаціями.

Замовники надають централізованій закупівельній організації необхідну інформацію про потребу проведення тендеру (торгів) та/або закупівель за рамковими угодами відповідно до законодавства.

Діяльність централізованої закупівельної організації щодо організації та проведення закупівлі в інтересах замовників не є закупівлею в розумінні цього Закону.

У рішенні про визначення централізованої закупівельної організації може бути встановлено про обов'язковість закупівлі через централізовану закупівельну організацію для певного переліку замовників та/або визначено перелік товарів, закупівля яких через централізовану закупівельну організацію є обов'язковою.

8. Централізовані закупівельні організації можуть формувати і супроводжувати електронні каталоги.

Під час формування електронних каталогів централізовані закупівельні організації надають перевагу суб'єктам малого і середнього підприємництва (мікро, малим і середнім підприємствам).

Стаття 12. Спрощені закупівлі

1. Спрощена закупівля проводиться замовником із застосуванням електронного аукціону відповідно до статті 30 цього Закону та за такими етапами:

1) оголошення про проведення спрощеної закупівлі;

2) період уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про спрощену закупівлю;

3) подання пропозицій учасниками;

4) електронний аукціон;

5) розгляд на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про спрощену закупівлю та вимогам до предмета закупівлі, пропозиції учасника;

6) визначення переможця спрощеної закупівлі та укладання договору про закупівлю;

7) розміщення звіту про результати проведення закупівлі.

2. Замовник оприлюднює оголошення про проведення спрощеної закупівлі відповідно до статті 10 цього Закону.

В оголошенні про проведення спрощеної закупівлі обов'язково зазначається:

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, його категорія;

назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;

кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг відповідно до укладеного договору про закупівлю, в тому числі відповідні коди за Єдиним закупівельним словником. У разі поділу договору про закупівлю на лоти такі відомості повинні надаватися стосовно кожного лоту;

умови оплати;

очікувана вартість закупівлі;

період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів);

строк подання пропозицій (не менше двох робочих днів);

перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв;

розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати);

розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати);

розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі;

контактна особа замовника, яка уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками.

Вимоги до предмета закупівлі, визначені замовником, можуть зазначатися шляхом завантаження окремих файлів до оголошення про спрощену закупівлю або в електронній формі з окремими полями в електронній системі закупівель.

3. У вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти приймаються у пропозиціях учасників.

4. Оголошення про спрощену закупівлю та вимоги до предмета закупівлі не повинні містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

5. Замовником визначаються вимоги щодо надання забезпечення пропозиції відповідно до статті 25 цього Закону та забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до статті 27 цього Закону.

6. У період уточнення інформації фізичні/юридичні особи мають право звернутися до замовника через електронну систему закупівель за роз'ясненням щодо інформації, зазначеної в оголошенні про спрощену закупівлю, та щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення спрощеної закупівлі.

Усі звернення за роз'ясненнями, звернення з вимогою щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.

Замовник протягом одного робочого дня з дня їх оприлюднення зобов'язаний надати роз'яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі, які оприлюднюються в електронній системі закупівель, та/або внести зміни до оголошення про спрощену закупівлю та/або вимог до предмета закупівлі.

У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні.

Замовник має право з власної ініціативи внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі, але до початку строку подання пропозицій. Зміни, що вносяться замовником, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції документів.

7. Для проведення спрощеної закупівлі із застосуванням електронного аукціону має бути подано не менше двох пропозицій.

У разі, якщо була подана одна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку подання пропозицій автоматично переходить до етапу розгляду на відповідність умовам, визначеним у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозиції учасника.

8. Пропозиції подаються учасниками після закінчення строку періоду уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну та інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником.

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.

Кожен учасник має право подати лише одну пропозицію, у тому числі до визначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі частини предмета закупівлі (лота).

Пропозиції учасників, подані після закінчення строку їх подання, електронною системою закупівель не приймаються.

Пропозиція учасника повинна містити підтвердження надання учасником забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення спрощеної закупівлі.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції.

Такі зміни або заява про відкликання пропозиції враховуються в разі, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання пропозицій.

9. Після електронного аукціону автоматично розкриваються усі пропозиції учасників з інформацією і документами, що підтверджують відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.

Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни пропозицій учасників.

10. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною.

Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати п'ять робочих дні з дня завершення електронного аукціону.

11. За результатами оцінки та розгляду пропозиції замовник визначає переможця.

Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю замовник оприлюднює в електронній системі закупівель.

У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію.

Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично.

12. Замовник відхиляє пропозицію у разі, якщо:

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладання договору про закупівлю.

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

Інформація про відхилення пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення замовником оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель.

Учасник, пропозиція якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову аргументацію стосовно причин невідповідності його пропозиції умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. Не пізніше ніж через три робочих дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель замовник зобов'язаний надати йому відповідь.

13. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Договір про закупівлю укладається згідно із вимогами статті 39 цього Закону.

14. У разі внесення змін до договору про закупівлю у випадках, визначених частиною четвертою статті 39 цього Закону, замовник протягом трьох робочих днів з дня їх внесення оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель.

15. Звіт про результати проведення закупівлі оприлюднюється у порядку, передбаченому статтями 10 і 19 цього Закону.

16. Замовник відміняє спрощену закупівлю у разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною дванадцятою цієї статті;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом).

17. Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель:

замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення;

електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною дванадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній.

Повідомлення про відміну закупівлі та автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення .

18. З метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів учасник спрощеної закупівлі може звернутися до замовника та/або до органу, що здійснює контроль над замовником, або до суду.

Стаття 13. Процедури закупівлі

1. Закупівлі можуть здійснюватися шляхом застосування однієї з таких конкурентних процедур:

відкриті торги;

торги з обмеженою участю;

конкурентний діалог.

Як виняток та у відповідності до умов, визначених у частині другій статті 38 цього Закону, замовники можуть застосовувати переговорну процедуру закупівлі.

2. Замовник здійснює процедури закупівлі, передбачені частиною першою цієї статті, шляхом використання електронної системи закупівель.

3. Електронна система закупівель повинна бути загальнодоступною та гарантувати недискримінацію, рівні права під час реєстрації всім заінтересованим особам та рівний доступ до інформації всім особам, обмін і збереження інформації та документів має відбуватися з гарантуванням цілісності даних про учасників і їхніх тендерних пропозицій/пропозицій під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та їх конфіденційність до моменту розкриття тендерних пропозицій/пропозицій.

Електронна система закупівель під час отримання тендерних пропозицій/пропозицій повинна забезпечувати фіксацію дати та точного часу отримання тендерних пропозицій/пропозицій та неможливість доступу будь-яких осіб до отриманих тендерних пропозицій/пропозицій (їх частин) до моменту настання дати і часу кінцевого строку подання та розкриття таких тендерних пропозицій/пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.

Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій/пропозицій та їхньої оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Електронна система закупівель повинна забезпечити збереження та належний захист усієї інформації щодо закупівель відповідно до вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", можливість взаємодії з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави, та можливість доступу до цієї інформації замовникам, учасникам, органам, уповноваженим здійснювати контроль у сфері закупівель, Уповноваженого органу та іншим особам відповідно до положень цього Закону і відповідати вимогам щодо наявності:

1) можливості здійснювати обмін інформацією з використанням Інтернету;

2) загальнодоступних засобів телекомунікації, що не обмежують участі у процедурах закупівель/спрощених закупівлях;

3) системи електронного обміну документами з використанням методів ідентифікації, вимоги до яких визначаються Кабінетом Міністрів України;

4) можливості здійснювати ідентифікацію учасників і точно визначати час і дату отримання тендерних пропозицій/пропозицій (їх частин) за умови відсутності доступу до таких даних з боку будь-яких осіб до встановленого кінцевого строку подання та часу і дати розкриття їх тендерних пропозицій/пропозицій;

5) системи збереження даних, що здійснює зберігання протягом не менш як 10 років усіх документів, що надійшли від замовників, учасників, органу оскарження, органів, уповноважених здійснювати контроль у сфері закупівель, та були створені під час оцінки тендерних пропозицій/пропозицій, і забезпечує автоматичне резервування й відновлення даних;

6) забезпечення безперервності процесу закупівель.

У разі розкриття та оцінки тендерних пропозицій/пропозицій електронна система закупівель повинна забезпечувати введення/виведення даних, приймання команд та відображення результатів їхнього виконання в інтерактивному режимі реального часу.

Під час проведення електронного аукціону авторизовані електронні майданчики повинні забезпечувати дотримання вимог, установлених цією частиною, рівний і вільний доступ до таких майданчиків усім учасникам та можливість стежити за ходом проведення електронного аукціону в інтерактивному режимі реального часу всім заінтересованим особам.

Додаткові вимоги щодо функціонування електронної системи закупівель, надання сервісів установлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Рамкові угоди

1. Укладання рамкових угод здійснюється за результатами проведення відкритих торгів, з урахуванням вимог цієї статті.

2. Строк для подання тендерних пропозицій встановлюється відповідно до абзацу другого частини третьої статті 20 цього Закону, розкриття тендерних пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацом другим частини першої статті 28 цього Закону, розгляд та оцінка тендерних пропозицій відбуваються у порядку, передбаченому абзацом третім частини першої та частиною п'ятою статті 29 цього Закону.

3. Особливості закупівель за рамковими угодами та їх укладання визначаються Уповноваженим органом.

4. Оголошення про проведення закупівлі за рамковою угодою оприлюднюється в електронній системі закупівель за формою оголошення про проведення відкритих торгів та додатково повинно містити:

строк, на який укладається рамкова угода;

кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду;

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України , в інтересах яких проводиться закупівля за рамковою угодою (у разі проведення закупівлі за рамковою угодою ЦЗО в інтересах замовника).

5. Рамкова угода укладається з кількома учасниками за умови, що участь у ній беруть не менше трьох учасників.

У разі надходження тендерних пропозицій у кількості меншій, ніж заявлена кількість учасників, або відхилення отриманих тендерних пропозицій на підставах, установлених цим Законом, замовник має право укласти рамкову угоду з тими учасниками, пропозиції яких не відхилені, але не менше ніж з трьома.

6. Замовник має право укласти договір про закупівлю відповідних товарів і послуг виключно з тими учасниками, з якими укладено рамкову угоду.

7. Рамкові угоди виконуються з дотриманням таких вимог:

- якщо всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, замовник має право укласти такий договір з дотриманням зазначених у рамковій угоді умов відбору серед учасників, з якими укладено відповідну рамкову угоду;

- якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий договір укладається замовником із переможцем конкурентного відбору, що проводиться замовником серед учасників, з якими укладено відповідну рамкову угоду. Оцінка пропозицій та визначення переможця конкурентного відбору проводяться за критеріями, які є істотними умовами, що не були визначені в рамковій угоді.

З метою визначення переможця відбору або конкурентного відбору замовник надсилає запрошення всім учасникам, з якими укладено рамкову угоду, подати пропозиції щодо укладення договору про закупівлю. Замовник повинен установити строк, достатній для підготовки учасниками пропозицій.

Запрошення учасникам та їх пропозиції не можуть передбачати зміну істотних умов договору про закупівлю та характеристик відповідного предмета закупівлі, визначених рамковою угодою.

Відбір і конкурентний відбір проводяться замовником із застосуванням електронного аукціону відповідно до статті 30 цього Закону.

8. Один замовник може бути стороною однієї або кількох рамкових угод. Замовник протягом семи днів з дня укладення рамкової угоди оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду.

Стаття 15. Подання інформації під час проведення закупівель

1. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Замовникам забороняється вимагати від учасників подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.

2. Під час проведення процедур закупівель/спрощених закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

3. Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції та не вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).

Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників –юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.

Стаття 16. Кваліфікаційні критерії

1. Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

2. Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:

1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;

2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів;

4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Під час проведення торгів з обмеженою участю замовником застосовується весь перелік кваліфікаційних критеріїв.

3. У разі встановлення такого кваліфікаційного критерію як фінансова спроможність, замовник не має права вимагати надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лоту) у разі поділу предмета закупівель на частини).

Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, у такому випадку учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити потужності інших суб'єктів господарювання як субпідрядників.

4. У разі участі об'єднання підприємств (юридичних осіб), яке бере участь у процедурі закупівлі, підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників підприємств (юридичних осіб) учасників такого об'єднання на підставі наданої ним інформації.

Стаття 17. Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі

1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі в разі, якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

3) службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;

4) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;

5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів (зокрема, пов'язаний з хабарництвом, та відмиванням грошей), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов'язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням грошей), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

7) тендерна пропозиція (крім випадку проведення переговорної процедури) подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами) замовника;

8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень;

11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно з Законом України "Про санкції";

12) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо:

учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

3. Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6, 8 і 12 частини першої та частиною другою цієї статті. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6, 8 і 12 частини першої та частиною другою цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі.

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, у тому числі у випадку проведення переговорної процедури закупівлі.

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8 і 12 частини першої та частиною другою цієї статті.

Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої цієї статті.

4. У разі, якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб'єктів господарювання як субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону, замовник перевіряє таких суб'єктів господарювання на відсутність підстав визначених у частині першій цієї статті.

5. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі в процедурі закупівлі. Для цього суб'єкт господарювання повинен довести, що він сплатив або зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та відшкодування завданих збитків.

Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

Стаття 18. Порядок оскарження процедур закупівлі

1. Скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель. За подання скарги до органу оскарження справляється плата через електронну систему закупівель.

Після розміщення скарги та здійснення її оплати суб'єктом оскарження в електронній системі закупівель, скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка. Скарга разом з реєстраційною карткою в день розміщення суб'єктом оскарження автоматично оприлюднюється в електронній системі закупівель.

У разі якщо замовником у межах єдиної процедури закупівлі визначені частини предмета закупівлі (лоти), при поданні скарги щодо окремого лота (лотів) реєстраційні картки формуються за кожним лотом окремо.

У разі якщо скарга внесена до реєстру скарг і щодо неї сформована реєстраційна картка, така скарга не може бути відкликана.

Реєстраційна картка скарги повинна містити таку інформацію:

дата та час подання скарги суб'єктом оскарження в електронній системі закупівель;

номер скарги, присвоєний в електронній системі закупівель під час її подання;

унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, що оприлюднене в електронній системі закупівель або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлі, у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

Скарга повинна містити таку інформацію:

найменування замовника рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;

ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження;

підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати;

обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;

вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.

До скарги додаються документи та матеріали (за наявності) в електронній формі (у тому числі у вигляді pdf-формату файла), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника.

Відразу після внесення до реєстру скарг скарга з супровідними документами та її реєстраційна картка автоматично надсилаються органу оскарження та замовнику.
У разі якщо орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає рішення про задоволення або часткове задоволення такої скарги, залишає її без розгляду або приймає рішення про припинення розгляду скарги у випадку, якщо замовником відповідно до цього Закону усунено порушення, зазначені в скарзі, плата за подання скарги повертається суб'єкту оскарження, а в інших випадках – перераховується до Державного бюджету України. Розмір плати, порядок здійснення плати та її повернення суб'єкту оскарження у випадках, передбачених цією частиною, визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Скарги, що стосуються тендерної документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, установленого для подання тендерних пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій.

Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників, подаються протягом 10 днів із дня, коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатись про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.

Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій, порядок якого передбачений абзацами першим та другим частини п'ятої статті 29 цього Закону, подаються протягом п'яти днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель протоколу розгляду тендерних пропозицій у разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону

Якщо до тендерної документації замовником вносилися зміни після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі, не підлягають оскарженню положення тендерної документації, до яких зміни не вносилися.

Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень тендерної документації, за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі, не підлягають оскарженню ті положення тендерної документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб'єктами не було подано.

Після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі, скарги можуть подаватися лише щодо змін до тендерної документації, внесених замовником.

У разі порушення строків, визначених в абзацах першому – третьому цієї частини, скарги автоматично не приймаються електронною системою закупівель.

Скарги щодо укладених договорів про закупівлю та їх недійсності відповідно до цього Закону, у тому числі вимоги про відшкодування збитків суб'єкту оскарження внаслідок порушення цього Закону розглядаються в судовому порядку.

3. Орган оскарження у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня внесення скарги до реєстру скарг, повинен розмістити в електронній системі закупівель рішення про прийняття скарги до розгляду із зазначенням дати, часу і місця розгляду скарги або обґрунтоване рішення про залишення скарги без розгляду, або рішення про припинення розгляду скарги. В електронній системі закупівель автоматично оприлюднюються прийняті органом оскарження рішення та розсилаються повідомлення суб'єкту оскарження та замовнику.

4. Орган оскарження залишає скаргу без розгляду в разі, якщо:

суб'єкт оскарження подає скаргу щодо того самого порушення, у тій самій процедурі закупівлі та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення;

скарга не відповідає вимогам частини першої або другої цієї статті;

замовником відповідно до цього Закону усунено порушення, зазначені в скарзі.

5. Орган оскарження приймає рішення про припинення розгляду скарги в разі, якщо:

обставини, зазначені в абзацах другому та третьому частини четвертої цієї статті, установлені органом оскарження після прийняття скарги до розгляду;

замовником прийнято рішення про відміну тендеру чи визнання його таким, що не відбувся, відміну переговорної процедури закупівлі, крім випадку оскарження будь-якого з цих рішень.

6. Датою початку розгляду скарги є дата оприлюднення реєстраційної картки скарги в електронній системі закупівель.

Строк розгляду скарги органом оскарження становить 10 робочих днів з дати початку розгляду скарги, який може бути аргументовано продовжено органом оскарження до 20 робочих днів.

Рішення за результатами розгляду скарг приймаються на засіданні постійно діючої адміністративної колегії (колегій) Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Суб'єкт оскарження, замовник мають право взяти участь у розгляді скарги, у тому числі шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу. Розгляд скарги є відкритим, усі бажаючі можуть бути присутніми на розгляді. Особи, присутні на розгляді, можуть використовувати засоби фото-, відео- та звукозапису. Резолютивна частина рішення, прийнятого органом оскарження, проголошується прилюдно.

7. У разі прийняття скарги до розгляду електронна система закупівель автоматично призупиняє початок електронного аукціону та не оприлюднює рішення замовника про відміну тендеру чи визнання його таким, що не відбувся, відміну переговорної процедури закупівлі, договір про закупівлю і звіт про результати проведення закупівлі.

Замовнику забороняється вчиняти будь-які дії та приймати будь-які рішення щодо процедури закупівлі, у тому числі приймати рішення про відміну тендеру чи визнання їх такими, що не відбувся, відміну переговорної процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі.

У разі усунення замовником порушень, зазначених у скарзі, замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це орган оскарження та розмістити в електронній системі закупівель підтвердження.

У будь-якому разі укладення договору про закупівлю під час оскарження забороняється.

8. Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених частиною другою статті 33, абзацом восьмим частини четвертої статті 38 цього Закону.

Перебіг цих строків продовжується з дня, наступного за днем прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду.

Після прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги про відмову в задоволенні скарги рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду, електронна система закупівель автоматично, не раніше ніж через два дні з дня розміщення такого рішення в електронній системі закупівель, визначає дату та час проведення електронного аукціону та розсилає повідомлення усім особам, які подали тендерні пропозиції.

9. За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:

прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про процедури закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз'яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є складовою частиною тендерної документації), привести тендерну документацію у відповідність із вимогами законодавства, або за неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі.

10. Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель. Рішення за результатами розгляду скарг приймаються органом оскарження виключно на його засіданнях.

Орган оскарження має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів і спеціалістів, які не можуть бути пов'язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги. Суб'єкт оскарження та замовник можуть надавати висновки експертів і спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями. Висновки таких представників державних органів, експертів та спеціалістів оприлюднюються в електронній системі закупівель та долучаються до матеріалів справи про розгляд скарги.

Для розгляду скарг орган оскарження має право запитувати і отримувати в електронному вигляді у замовників, учасників процедури закупівлі, контролюючих органів, Уповноваженого органу, інших осіб відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур закупівель.

Замовники, учасники процедури закупівлі, контролюючі органи, Уповноважений орган, інші особи протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту повинні надіслати в електронному вигляді органу оскарження відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур закупівель.

Матеріали, які суб'єкт оскарження та/або замовник вважають необхідними долучити до розгляду скарги, повинні бути подані через електронну систему закупівель не пізніше ніж за три робочі дні до дати розгляду скарги постійно діючою адміністративною колегією (колегіями) Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

11. Орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає обґрунтоване рішення, у якому зазначаються:

висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі;

висновок органу оскарження про задоволення скарги повністю чи частково або про відмову в її задоволенні;

підстави та обґрунтування прийняття рішення;

у разі якщо скаргу задоволено повністю або частково - зобов'язання усунення замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії замовника.

Рішення органу оскарження містить таку інформацію:

найменування органу оскарження;

короткий зміст скарги;

мотивувальну частину рішення;

резолютивну частину рішення;

строк оскарження рішення.

Протягом одного робочого дня після прийняття рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження в електронній системі закупівель надає інформацію про резолютивну частину рішення та протягом трьох робочих днів з дня його прийняття розміщує рішення в електронній системі закупівель. Рішення за результатами розгляду скарги відразу після розміщення в електронній системі закупівель автоматично оприлюднюється в електронній системі закупівлі і надсилається суб'єкту оскарження та замовнику.

12. Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов'язковими для виконання замовниками, особами, яких вони стосуються.

Рішення органу оскарження може бути оскаржене суб'єктом оскарження, замовником у судовому порядку протягом 30 днів з дня його оприлюднення в електронній системі закупівель.

13. Право на оскарження не обмежує права суб'єкта оскарження звернення до суду.

Стаття 19. Звіт про результати проведення закупівлі

1. У звіті про результати проведення закупівлі обов'язково зазначаються:

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, його категорія;

назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг відповідно до укладеного договору про закупівлю, в тому числі відповідні коди за Єдиним закупівельним словником. У разі поділу договору про закупівлю на лоти такі відомості повинні надаватися стосовно кожного лоту;

вид закупівлі;

застосовані критерії оцінки;

кількість учасників закупівлі та найменування і місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю;

ціни тендерних пропозицій/пропозицій учасників (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) та сума, визначена в договорі про закупівлю;

дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), оприлюдненого в електронній системі закупівлі відповідно до статті 10 цього Закону;

дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, оприлюдненого в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону;

дата оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/оголошення про спрощену закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону;

у разі якщо в результаті проведення тендеру/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю – підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю;

дата укладення договору про закупівлю;

зведена інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону (у разі проведення процедур закупівель);

у разі закупівлі робіт або послуг – повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого учасник, з яким укладено договір про закупівлю, буде залучати до надання послуг або виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю, якщо про це зазначено в договорі про закупівлю.

2. Звіт про результати проведення закупівлі автоматично формується електронною системою закупівель та оприлюднюється протягом одного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю в електронній системі закупівель або відміни тендеру/спрощеної закупівлі, або визнання тендеру таким, що не відбувся.

Розділ IV

ВІДКРИТІ ТОРГИ

Стаття 20. Умови застосування відкритих торгів

1. Відкриті торги є основною процедурою закупівлі.

2. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. Для проведення відкритих торгів має бути подано не менше двох тендерних пропозицій.

3. Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.

У разі якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до норм частини четвертої статті 10 цього Закону, строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 30 днів з дня його оприлюднення.

Стаття 21. Інформування про проведення відкритих торгів

1. Оголошення про проведення відкритих торгів безоплатно оприлюднюється в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону та повинне містити:

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України , його категорія;

найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лоту);

кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг;

очікувана вартість предмета закупівлі;

строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

кінцевий строк подання тендерних пропозицій;

умови оплати;

мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції;

розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати);

дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону;

розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках або грошових одиницях та математична формула, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки.

Дата і час розкриття тендерних пропозицій, крім випадку, встановленого в абзаці дванадцятому цієї частини, та дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.

Стаття 22. Тендерна документація

1. Тендерна документація безоплатно оприлюднюється замовником разом з оголошенням про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель для загального доступу шляхом заповнення полів в електронній системі закупівель. Тендерна документація не є об'єктом авторського права та/або суміжних прав.

2. У тендерній документації повинні зазначатися такі відомості:

1) інструкція з підготовки тендерних пропозицій;

2) один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно з законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17, у разі, якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. Замовник для учасників у виді об'єднань підприємств може зазначити окремі умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників установленим кваліфікаційним критеріям та вимогам, встановленим статтею 17 цього Закону;

3) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням положень частини третьої статті 5 цього Закону;

4) інформацію про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, які підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам;

5) кількість товару та місце його поставки;

6) місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги;

7) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

8) проект договору про закупівлю з обов'язковим зазначенням порядку внесення змін до його умов;

9) опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції, у разі якщо учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції стосовно частини предмета закупівлі (лота). Замовник може встановити максимальну кількість лотів, за якими може бути укладений договір про закупівлю з одним і тим самим учасником.

10) перелік критеріїв оцінки та методику оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію. Опис методики оцінки за критерієм оцінки "ціна" повинен містити інформацію про врахування/неврахування всіх податків і зборів, у тому числі податку на додану вартість, якщо учасник є його платником. У разі застосування такого критерію оцінки як "вартість життєвого циклу", методика оцінки тендерних пропозицій повинна містити опис усіх складових вартісних елементів та перелік документів і інформації, яку повинні надати учасники для підтвердження вартості складових елементів життєвого циклу. Замовник у разі необхідності дисконтування витрат життєвого циклу майбутніх періодів може використовувати облікову ставку Національного банку України. Вартість життєвого циклу може рахуватися як сума усіх витрат життєвого циклу відповідно до вимог цього Закону або сума усіх витрат життєвого циклу поділена на розрахункову одиницю експлуатації предмета закупівлі;

11) строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними, але не менше 90 днів із дати кінцевого подання тендерних пропозицій;

12) інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції;

13) інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції;

14) кінцевий строк подання тендерних пропозицій;

15) розмір та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати);

16) розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати);

17) прізвище, ім'я та по батькові, посада та адреса уповноваженої особи замовника, яка здійснює зв'язок із учасниками;

18) у разі закупівлі робіт або послуг – вимога про зазначення учасником у тендерній пропозиції інформації (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю;

19) опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме – технічні помилки та описки.

3. Тендерна документація може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити. Тендерна документація може містити правила зазначення в договорі про закупівлю грошового еквіваленту в національній чи іноземній валюті за офіційним курсом, установленим Національним банком України станом на дату проведення електронного аукціону.

4. Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також вимог щодо документального підтвердження інформації про відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Стаття 23. Технічні специфікації, маркування, сертифікати, протоколи випробувань та інші засоби підтвердження відповідності

1. Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристик. Характеристики товарів, робіт або послуг можуть містити опис конкретного технологічного процесу або технології виробництва чи порядку постачання товару (товарів) виконання необхідних робіт, надання послуги (послуг).

У технічних специфікаціях може зазначатися інформація про передачу прав інтелектуальної власності на предмет закупівлі.

2. У разі якщо предмет закупівлі в подальшому буде використовуватися фізичними особами, технічні специфікації повинні складатися з урахуванням потреб осіб з інвалідністю або проектувальних вимог для врахування потреб усіх категорій користувачів.

3. Технічні специфікації можуть бути у формі переліку експлуатаційних або функціональних вимог, у тому числі екологічних характеристик, за умови, що такі вимоги є достатньо точними, щоб предмет закупівлі однозначно розумівся замовником і учасниками.

У разі, якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити показники, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання повинен додаватися вираз "або еквівалент".

4. Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз "або еквівалент".

5. Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.

6. Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об'єктивним критеріям. Замовник зобов'язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов'язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам.

Стаття 24. Надання роз'яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї

1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз'ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів із дня їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

2. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 7 цього Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше семи днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

У разі несвоєчасного надання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру.

Для поновлення перебігу тендеру замовник повинен розмістити роз'яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель із одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менше як на сім днів.

Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону.

Стаття 25. Забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції

1. Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі та в тендерній документації/ оголошенні проведення спрощеної закупівлі вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції.

У разі якщо замовник вимагає надання забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, в тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі повинні бути зазначені умови його надання, зокрема, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції не повертається учаснику. У такому разі учасник під час подання тендерної пропозиції/пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції.

Розмір забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі у разі проведення тендеру/спрощеної закупівлі на закупівлю робіт та 3 відсотків у разі проведення тендеру/спрощеної закупівлі на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією/оголошенням про проведення спрощеної закупівлі.

2. У разі якщо тендерні пропозиції/пропозиції подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота).

3. Забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції не повертається у разі:

1) відкликання тендерної пропозиції/пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;

2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру/спрощеної закупівлі;

3) ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону;

4) ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі)/спрощеної закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією/оголошенням про проведення спрощеної закупівлі.

4. Забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції повертається учаснику в разі:

закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, зазначеного в тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі;

укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі)/спрощеної закупівлі;

відкликання тендерної пропозиції/пропозиції до закінчення строку її подання;

закінчення тендеру/спрощеної закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції/пропозиції.

Замовник зобов'язаний повідомити фінансову установу, що видала учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції протягом п'яти днів із дня настання такої підстави.

5. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції (якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі юридичними особами (їхніми об'єднаннями) не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їхніх об'єднань).

Стаття 26. Порядок подання тендерних пропозицій

1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах.

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)). Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій, у якому відображається інформація про надані пропозиції, а саме:

унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель номер процедури закупівлі;

найменування та ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

дата та час подання тендерної пропозиції.

Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі.

2. Тендерна пропозиція повинна містити підтвердження надання учасником процедури закупівлі забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення конкурентної процедури закупівлі.

3. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання, або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, не приймаються електронною системою.

4. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.

Учасник процедури закупівлі має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.
5. Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Учасник, на вимогу замовника, може виправити невідповідності у такій інформації та/або документах:

інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону;

інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі вимогам, установленим статтею 17 цього Закону;

документи на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю.

6. У разі коли тендерна пропозиція подається об'єднанням підприємств (юридичних осіб), до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання.

Стаття 27. Забезпечення виконання договору про закупівлю

1. Замовник має право вимагати від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі договору про закупівлю, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або договору про закупівлю нікчемним та у випадках, передбачених статтею 40 цього Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів із дня настання зазначених обставин.

2. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору про закупівлю..

3. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі юридичними особами (їхніми об'єднаннями) не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їхніх об'єднань).

Стаття 28. Розкриття тендерних пропозицій/пропозицій

1. Розкриття тендерних пропозицій/пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям/умовам, визначеним в оголошені про проведення спрощеної закупівлі та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій/пропозицій.

У разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, у день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, електронною системою закупівель автоматично розкриваються всі файли тендерної пропозиції, крім інформації про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції.

2. Під час розкриття тендерних пропозицій/пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях/пропозиціях учасників, та формується список учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни.

Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, в тому числі, яка містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 і вимогам, установленим статтею 17 цього Закону.

Замовники, орган оскарження та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником конфіденційною.

3. Протокол розкриття тендерних пропозицій/пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій/пропозицій та повинен містити:

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, його категорія;

контактну особу замовника, уповноважену здійснювати зв'язок з учасниками;

унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель;

назву предмета закупівлі;

дату та час розкриття тендерної пропозиції/пропозиції;

найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасників;

інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям/умовам, визначеним в оголошені про проведення спрощеної закупівлі та вимогам до предмета закупівлі, а також інформація та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі;

інформацію щодо ціни тендерної пропозиції/пропозиції до початку аукціону та після закінчення аукціону.

Стаття 29. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій/пропозицій

1. Оцінка тендерних пропозицій/пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та шляхом застосування електронного аукціону.

Дата й час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично.

У разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини четвертої статті 10 цього Закону, проводиться оцінка лише тих тендерних пропозицій, що не були відхилені згідно з цим Законом.

Критеріями оцінки є:

ціна;

ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема, такими як: умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні витрати, передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів;

вартість життєвого циклу.

Вартість життєвого циклу може включати одну або декілька витрат замовника протягом життєвого циклу товару (товарів), роботи (робіт) абр послуги (послуг), а саме:

пов'язані з придбанням товару (товарів), роботи (робіт) абр послуги (послуг);

пов'язані із використанням товару (товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), зокрема споживання енергії та інших ресурсів;

пов'язані із технічним обслуговуванням;

пов'язані із збором та утилізацією товару (товарів);

пов'язані із впливом зовнішніх екологічних чинників протягом життєвого циклу товару (товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), у разі якщо їхня грошова вартість може бути визначена, зокрема вплив викидів парникових газів, інших забруднюючих речовин та інші витрати, пов'язані із зменшенням впливу на навколишнє середовище (довкілля);

У разі застосування такого критерію оцінки як вартість життєвого циклу, усі його складові не повинні містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

2. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін тендерних пропозицій/пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.

У разі, якщо крім ціни установлені інші критерії оцінки, до початку електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично, відповідно до методики оцінки, установленої замовником в тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлю, визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну та перелік усіх приведених цін тендерних пропозицій/пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.

Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника та приведеної ціни.

3. У разі, якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції/пропозиції, крім ціни або вартості життєвого циклу замовником застосовуються інші критерії оцінки, у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків, крім випадків застосування процедури конкурентного діалогу.

4. Після оцінки тендерних пропозицій/пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі лише тендерну пропозицію/пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.

Строк розгляду тендерної пропозиції/пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції/пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду тендерної пропозиції/пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.

У разі відхилення тендерної пропозиції/пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію/пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої.

5. У разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини четвертої статті 10 цього Закону, замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації до проведення оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів.

За результатами розгляду замовником в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону складається та оприлюднюється протокол розгляду тендерних пропозицій в якому обов'язково зазначається:

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України , його категорія;

унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель;

перелік тендерних пропозицій;

найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасників;

результат розгляду кожної тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону);

підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 32 цього Закону.

Після оприлюднення замовником протоколу розгляду тендерних пропозицій електронною системою закупівель автоматично розсилаються повідомлення всім учасникам тендеру та оприлюднюється перелік учасників, тендерні пропозиції яких не відхилені згідно з цим Законом. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою автоматично, але не раніше ніж через п'ять днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.

6. Замовник вимагає від учасника, що надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, надати протягом одного робочого дня обґрунтування в довільній формі цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції, якщо вона виявилась аномально низькою.

Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозиції, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію, у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного в абзаці першому цієї частини.

Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити зокрема інформацію про:

1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;

2) сприятливі умови, за яких учасник може постачити товари, надати послуги чи виконувати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника;

3) походження робіт, товарів чи послуг, запропонованих учасником, з ринків країн, що розвиваються;

4) отримання учасником державної допомоги згідно законодавства.

7. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції/пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно з цим Законом.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

У разі, якщо учасник стає переможцем декількох, або всіх лотів, замовник може укласти один договір з переможцем, об'єднавши дані лоти.

8. У разі якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Повідомлення про усунення невідповідностей повинно містити наступну інформацію:

перелік виявлених невідповідностей;

посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо яких виявлені невідповідності;

перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей.

Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції.

Стаття 30. Електронний аукціон

1. Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін із урахуванням значень інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.

Для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх тендерних пропозицій/пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.

Якщо учасники подали тендерні пропозиції/пропозиції з однаковим значенням ціни/приведеної ціни, першим в електронному аукціоні пониження ціни буде здійснювати учасник, який подав свою тендерну пропозицію/пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням ціни тендерної пропозиції/пропозиції.

Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.

Система електронних закупівель за математичною формулою автоматично розраховує аномально низькі ціни/приведені ціни тендерних пропозицій на всіх етапах електронного аукціону та інформує про це учасника процедури закупівлі та замовника.

2. Відомості про розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону зазначаються у відсотках або грошових одиницях та математичну формулу, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення значень інших критеріїв оцінки.

3. Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до аукціону, зокрема до інформації стосовно позиції їхніх цін або приведених цін в електронній системі закупівель у списку від найвищої до найнижчої на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на поточному етапі електронного аукціону без зазначення їхніх найменувань.

Стаття 31. Відхилення тендерних пропозицій

1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо:

1) учасник процедури закупівлі:

не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та/або наявні підстави, зазначені у частині першій статті 17;

зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною сьомою статті 29 цього Закону;

не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом одного робочого дня з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;

не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку визначеного в частині шостій статті 29 цього Закону;

визначив конфіденційною інформацію, яка не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 цього Закону;

2) тендерна пропозиція учасника:

не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмету закупівлі тендерної документації,

подана іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією;

строк дії якої закінчився;

3) переможець процедури закупівлі:

відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;

не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону;

не надав інформацію, ліцензії або дозвіл, передбачені частиною другою статті 39 цього Закону;

не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником.

2. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення, протягом одного дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.

3. Якщо учасник процедури закупівлі,, тендерну пропозицію якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію замовника, викладену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію стосовно причини визнання його тендерної пропозиції невідповідною вимогам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або визнання його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов'язаний надати йому відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через п'ять днів із дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель.

Стаття 32. Відміна тендеру чи визнання його таким, що не відбувся

1. Замовник відміняє тендер в разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг, із зазначенням обґрунтування у довільній формі ;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель.

2. Тендер автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:

1) подання для участі в ньому менше двох тендерних пропозицій, в разі застосування конкурентного діалогу або здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох тендерних пропозицій, та у разі подання менше чотирьох тендерних пропозицій на кваліфікаційний відбір першого етапу торгів з обмеженою участю;

2) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів, у разі якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, а в разі застосування конкурентного діалогу, другого етапу торгів з обмеженою участю або здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох тендерних пропозицій;

3) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом.

3. Про відміну тендеру з підстав, визначених у частині першій та другій цієї статті, має бути чітко зазначено в тендерній документації.

Тендер може бути відмінено частково (за лотом).

4. Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, у разі:

1) якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;

2) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся частково (за лотом).

5. У разі відміни тендеру замовником або визнання їх такими, що не відбулися, замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення вказує в електронній системі закупівель підстави його прийняття. У разі відміни тендеру з підстав, визначених частиною другою цієї статті, електронною системою закупівель автоматично оприлюднюється інформація про відміну тендеру.

Стаття 33. Рішення та намір укласти договір про закупівлю

1. Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та протягом одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, у якому зазначається:

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, його категорія;

назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;

найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) із зазначенням інформації про ціну тендерної пропозиції/пропозиції.

Переможцю процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично направляється інформація про переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі із зазначенням його найменування та місцезнаходження.

Учасник, якого не визнано переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі за результатами оцінки та розгляду його тендерної пропозиції/пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про тендерну пропозицію/пропозицію переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з тендерною пропозицією/пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов'язаний надати йому відповідь не пізніше ніж через п'ять днів з дня надходження такого звернення

2. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю призупиняється.

3. У разі відмови переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію/пропозицію такого учасника та визначає переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

Розділ V

КОНКУРЕНТНИЙ ДІАЛОГ

Стаття 34. Умови застосування процедури конкурентного діалогу

1. Конкурентний діалог може бути застосований замовником у разі неможливості визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) робіт або визначити вид послуг і для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести переговори з учасниками процедури закупівлі.

Конкурентний діалог може застосовуватися замовником за наявності однієї з таких умов:

1) визначення вимог до предмета закупівлі внаслідок його природи, складності та комплексності потребує переговорів, зокрема у разі закупівлі юридичних послуг, розробки і впровадження інформаційних систем, програмних продуктів, здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок;

2) виконання договору про закупівлю передбачає розробку проекту виконання робіт (надання послуг) або використання нових інноваційних рішень;

3) замовник не може визначити точну технічну специфікацію з використанням наявних технічних стандартів.

Конкурентний діалог не застосовується у разі закупівлі вже виготовлених товарів або робіт і послуг з готовим проектом їх виконання або надання.

Стаття 35. Етапи проведення конкурентного діалогу

1. Оголошення про проведення конкурентного діалогу оприлюднюється в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону та повинно містити:

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, його категорія;

2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

3) підстава застосування конкурентного діалогу відповідно до статті 34 цього Закону;

4) очікувана вартість предмета закупівлі;

5) кінцевий строк подання тендерних пропозицій першого етапу;

6) мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції;

7) розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати);

8) дата та час розкриття тендерних пропозицій першого етапу.

У тендерній документації замовник повинен зазначити предмет закупівлі з описом своїх потреб і необхідних характеристик робіт чи послуг, які планується закупити, а також критерії оцінки тендерних пропозицій та вказати, які частини такого опису визначають мінімальні вимоги до предмета закупівлі, що не підлягатимуть переговорам.

2. Конкурентний діалог проводиться у два етапи.

На першому етапі конкурентного діалогу всім учасникам пропонується подати тендерну пропозицію, в якій надається інформація про відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, вимогам, визначеним замовником у тендерній документації, та опис рішення про закупівлю без зазначення ціни.

Інформація з описом рішення про закупівлю для першого етапу конкурентного діалогу подається в тендерній пропозиції окремим файлом.

У тендерній документації для першого етапу конкурентного діалогу зазначаються критерії оцінки, кваліфікаційні критерії до учасників процедури закупівлі відповідно до статті 16 цього Закону, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством, тендерної пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, час та місце, у якому виконуватимуться роботи чи надаватимуться послуги.

Строк подання тендерних пропозицій для участі на першому етапі конкурентного діалогу не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентного діалогу в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

Під час розкриття тендерних пропозицій для участі на першому етапі конкурентного діалогу автоматично розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях учасників, крім інформації з описом рішення про закупівлю, що відкривається лише замовнику.

Після розкриття тендерних пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції учасників на відповідність вимогам, установленим у тендерній документації для першого етапу. Усі учасники процедури закупівлі, тендерні пропозиції яких не було відхилено, запрошуються замовником до діалогу (переговорів), але не менше ніж три учасники.

Замовник проводить діалог (переговори) з кожним учасником процедури закупівлі окремо, а також додатково можуть проводитися спільні зустрічі з усіма учасниками. Під час переговорів можуть бути обговорені всі аспекти закупівлі з метою визначення засобів та рішення щодо робіт або послуг, що планується закупити. Замовник під час переговорів не має права застосовувати дискримінаційний підхід до різних учасників процедури закупівлі та розкривати іншим учасникам запропоновані рішення або іншу конфіденційну інформацію, отриману від учасника процедури закупівлі, який бере участь у переговорах, без його згоди.

Мінімальні вимоги до предмета закупівлі та критерії оцінки не підлягають обговоренню.

Замовник проводить діалог (переговори) до визначення рішення щодо закупівлі. Після завершення діалогу замовник вносить зміни до тендерної документації щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи визначає нові характеристики предмета закупівлі (без зміни критеріїв оцінки) та запрошує всіх учасників процедури закупівлі, які брали участь у діалозі, взяти участь у другому етапі конкурентного діалогу.

3. На другому етапі конкурентного діалогу учасники процедури закупівлі повинні подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі конкурентного діалогу становить не менше 15 днів з дня отримання запрошення взяти участь у другому етапі конкурентного діалогу. Розгляд та оцінка пропозицій учасників процедури закупівлі на другому етапі конкурентного діалогу здійснюються відповідно до статті 29 цього Закону.

З учасником, якого визначено переможцем процедури закупівлі, замовник укладає договір про закупівлю згідно з вимогами цього Закону.

Розділ VI

ПРОЦЕДУРА ТОРГІВ З ОБМЕЖЕНОЮ УЧАСТЮ

Стаття 36. Умови застосування процедури торгів з обмеженою участю

Торги з обмеженою участю застосовується у разі потреби попередньої перевірки кваліфікації учасників шляхом проведення кваліфікаційного відбору та якщо оголошення про проведення торгів із обмеженою участю оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону.

Стаття 37. Порядок проведення процедури торгів з обмеженою участю

1. Оголошення про проведення торгів з обмеженою участю безоплатно оприлюднюється в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону та повинне містити:

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України , його категорія;

назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

кількість та місце поставки товарів обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг;

очікувана вартість предмета закупівлі;

строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

всі кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 цього Закону та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі встановленим критеріям, а також мінімальні допустимі значення за кожним установленим кваліфікаційним критерієм, вага кожного критерію та методика оцінювання значень, що перевищують мінімальний допустимий рівень, для обрання у кваліфікаційному відборі учасників процедури закупівлі, яких буде запрошено подати свої тендерні пропозиції до участі у другому етапі торгів з обмеженою участю;

кількість учасників процедури закупівлі, яких буде запрошено до участі у другому етапі торгів за результатами кваліфікаційного відбору;

кінцевий строк подання тендерних пропозицій на участь у кваліфікаційному відборі;

дата та час розкриття пропозицій на участь у кваліфікаційному відборі;

умови оплати;

мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції;

розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати);

розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках або грошових одиницях та математична формула, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону на другому етапі торгів з обмеженою участю для визначення показників інших критеріїв оцінки.

Інша інформація необхідна для участі у торгах з обмеженою участю зазначається замовником у тендерній документації, яка оприлюднюється разом з оголошення про проведення торгів із обмеженою участю.
Під час оприлюднення оголошення про проведення торгів з обмеженою участю замовник через електронну систему закупівель може надіслати запрошення до участі у процедурі закупівель, яке аналогічне за змістом оголошенню про проведення торгів з обмеженою участю, учасникам процедури закупівлі, які можуть відповідати встановленим у тендерній документації вимогам.

2. Торги з обмеженою участю проводяться у два етапи. На першому етапі торгів з обмеженою участю проводиться кваліфікаційний відбір учасників процедури закупівлі.

На даному етапі торгів з обмеженою участю учасникам процедури закупівлі, у відповідь на оголошення про проведення торгів із обмеженою участю та запрошення (у разі надсилання замовником) до участі у процедурі торгів з обмеженою участю, пропонується подати виключно документи для участі в кваліфікаційному відборі, в яких має міститися інформація про відповідність учасника процедури закупівлі всім кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 та вимогам, встановленим статтею 17 цього Закону.

Не отримання запрошення не позбавляє інших учасників процедури закупівлі права подавати документи для участі в кваліфікаційному відборі.

Строк подання документів для участі в кваліфікаційному відборі першого етапу торгів з обмеженою участю не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення торгів із обмеженою участю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

Під час розкриття документів для участі в кваліфікаційному відборі розкривається вся інформація, подана учасником.

Після розкриття документів, поданих учасником процедури закупівлі на кваліфікаційний відбір на першому етапі торгів із обмеженою участю замовник розглядає їх на відповідність вимогам, установленим у тендерній документації для першого етапу торгів із обмеженою участю та проводить оцінку кваліфікації учасників процедури закупівлі, які відповідають встановленим вимогам, відповідно до методики оцінювання значень в строк, що не перевищує 20 робочих днів.

За результатами розгляду і оцінки кваліфікації учасників процедури закупівлі складається протокол кваліфікаційного відбору, в якому зазначається:

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, його категорія;

найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу договору на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лоту);

всі кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 цього Закону та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі встановленим критеріям;

мінімальні допустимі значення за кожним установленим кваліфікаційним критерієм, вага кожного критерію та методика оцінювання значень, що перевищують мінімальний допустимий рівень, для обрання у кваліфікаційному відборі учасників процедури закупівлі, яких буде запрошено подати свої тендерні пропозиції;

перелік учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції для участі у кваліфікаційному відборі;

перелік учасників процедури закупівлі, чиї пропозиції для участі у кваліфікаційному відборі були відхилені через невідповідність мінімально допустимим значенням кваліфікаційних критеріїв та/або вимогам, встановленим статтею 17 цього Закону, із зазначенням причин відхилення ;

перелік та результати оцінки учасників процедури закупівлі, чиї тендерні пропозиції для участі у кваліфікаційному відборі не були відхилені, ранжовані за результатами оцінки кваліфікації учасників процедури закупівлі, на підставі порівняння і співставлення наданої ними інформації у розрізі кожного кваліфікаційних критеріїв згідно методики оцінювання значень;

перелік учасників процедури закупівлі, які допущені до участі у другому етапі торгів з обмеженою участю.

Протокол кваліфікаційного відбору оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати його затвердження. Протокол кваліфікаційного відбору автоматично розсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель після його оприлюднення в системі електронних закупівель.

Якщо для участі у кваліфікаційному відборі документи подали менше ніж чотири учасники процедури закупівлі, торги з обмеженою участю відміняються автоматично електронною системою закупівель .

3. Другий етап торгів з обмеженою участю проводиться, якщо за результатами кваліфікаційного відбору до участі у другому етапі торгів з обмеженою участю допущено кількість учасників процедури закупівлі, яка визначена в оголошенні про проведення торгів із обмеженою участю, або якщо кількість учасників допущених до другого етапу становить не менше ніж три.

Усіх учасників процедури закупівлі, які допущені до другого етапу, Замовник запрошує подати тендерну пропозицію, в якій надається інформація про відповідність технічним, якісним та іншим характеристикам предмета закупівлі, умови поставки, часу та місця, у якому будуть виконуватися роботи чи надаватимуться послуги. На другому етапі торгів з обмеженою участю тендерні пропозиції надаються із зазначенням ціни, при цьому інформація з описом технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі для другого етапу торгів з обмеженою участю подається окремим файлом.

Під час розкриття тендерних пропозицій для участі в другому етапі торгів з обмеженою участю автоматично розкривається вся інформація, крім інформації з зазначенням ціни. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі торгів з обмеженою участю не повинен бути менший ніж 25 дні з дня отримання запрошення подати остаточні тендерні пропозиції.

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 29 Закону, крім абзацу третього частини першої та частини п'ятої статті 29 Закону.

Замовники та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.

Розділ VII

ПЕРЕГОВОРНА ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ

Стаття 38. Умови застосування переговорної процедури закупівлі

1. Переговорна процедура закупівлі – це процедура закупівлі, що використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів із одним або кількома учасниками процедура закупівлі.

Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника (учасників) надати підтвердження про відсутність підстав, для відмови йому (їм) в участі в процедурі закупівлі відповідно до частини першої статті 17 цього Закону.

У разі переговорів з кількома учасниками замовник проводить переговори з кожним учасником окремо стосовно початкової ціни та інших умов з метою покращити умови договору про закупівлю.

2. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:

1) якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації;

2) якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання за наявності одного з таких випадків:

предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання;

укладання договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу;

конкуренція відсутня з технічних причин;

існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності;

укладення договору з постачальником "останньої надії" на постачання електричної енергії або природного газу;

3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендеру, а саме пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам, а також у зв'язку з розірванням договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення нового тендеру в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в розірваному договорі. Застосування переговорної процедури закупівлі в таких випадках здійснюється за рішенням замовника щодо кожного тендеру;

4) після укладання договору про закупівлю і до закінчення його дії у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разі зміни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, пов'язаної із експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового обсягу товару у того самого постачальника здійснюється протягом трьох років після укладання договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю, укладеного за результатом проведення тендеру і зміна постачальника призведе до виникнення несумісності чи технічних труднощів, пов'язаних із експлуатацією і технічним обслуговуванням;

5) після укладання договору про закупівлю і до закінчення його дії у замовника виникла необхідність закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника, якщо така можливість, обсяг і умови передбачено у тендерній документації. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладання договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендеру;

6) закупівлі товарів та послуг на особливо вигідних умовах від особи, яка займається процедурою відновлення платоспроможності згідно з законодавством;

7) закупівлі юридичних послуг, пов'язаних із захистом прав та інтересів України, у тому числі з метою захисту національної безпеки й оборони, під час врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, на підставі рішення Кабінету Міністрів України або введених в дію відповідно до закону рішень Ради національної безпеки і оборони України.

3. За результатами проведених переговорів з учасником (учасниками) процедури закупівлі замовник приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю обов'язково безоплатно оприлюднюється в електронній системі закупівель протягом одного дня після ухвалення рішення та повинне містити:

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, його категорія;

назву предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;

найменування, ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України/реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким(и) проведено переговори;

ціна;

умову застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої цієї статті;

обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі.

4. Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п'ять днів - у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

5. Переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у разі:

1) якщо замовником допущено порушення, що вплинуло на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства щодо закупівель;

3) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

4) скорочення видатків бюджету на закупівлю товарів, робіт і послуг;

5) непідписання учасником процедури закупівлі договору про закупівлю у строк 35 днів (20 днів – у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення в системі електронних закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Переговорна процедура закупівлі може бути скасована замовником частково (за лотом).

Розділ VIII

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ

Стаття 39. Основні вимоги до договору про закупівлю та внесення змін до нього

1. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю та дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності (якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством) у разі, якщо про це було зазначено у тендерній документації чи вимагалося замовником під час переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

У разі коли переможцем процедури закупівлі є об'єднання підприємств (юридичних осіб), ліцензія або дозвіл, передбачені цією частиною, надаються одним з учасників такого об'єднання підприємств (юридичних осіб).

3. Забороняється укладання договорів про закупівлю, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.

4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури за виключенням випадків визначення грошового еквіваленту зобов'язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю - не частіше ніж один раз на три місяці з моменту підписання договору про закупівлю, крім закупівлі бензина та дизельного пального;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та терміну виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів пропорційно до зміни таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини п'ятої цієї статті.

5. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

6. У разі внесення змін до договору про закупівлю замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, яке повинне містити:

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України , його категорія;

унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі;

дата укладення та номер договору про закупівлю;

найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю;

ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України /реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю;

місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону;

дата внесення змін до договору про закупівлю;

випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 39 цього Закону;

опис змін, що внесені до істотних умов договору.

7. У разі закінчення строку дії договору про закупівлю, виконання договору про закупівлю або його розірвання замовник обов'язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю, який повинен містити:

унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі ;

дата укладення та номер договору про закупівлю про закупівлю;

ціна в договорі про закупівлю;

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України , його категорія;

найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю;

ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю;

місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону;

назва предмета закупівлі із зазначенням кодів та назв відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;

строк дії договору про закупівлю;

сума оплати за договором про закупівлю

причини розірвання договору про закупівлю, якщо таке мало місце.

Стаття 40. Нікчемність договору про закупівлю

1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:

1) якщо замовник уклав договір про закупівлю без проведення процедури закупівлі закупівлі/спрощеної закупівлі згідно з вимогами цього Закону;

2) його укладення з порушенням вимог частини четвертої статті 39 цього Закону;

3) його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 цього Закону;

4) його укладення з порушенням строків, передбачених частиною другою статті 33 та абзацом восьмим частини третьої статті 38 цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв'язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 цього Закону.

Розділ IX

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Стаття 41. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. За порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, уповноважена особа (уповноважені особи), члени органу оскарження, службові (посадові) особи Уповноваженого органу, службові (посадові) особи органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (обслуговуючого банку), несуть відповідальність згідно із законами України.

2. За порушення вимог, установлених цим Законом у частині ухвалених рішень, вибору і застосування процедур закупівлі/спрощеної закупівлі, керівники замовників, уповноважена особа (уповноважені особи) несуть особисту відповідальність.

3. За придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі, визначених цим Законом, керівники замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, зокрема, які займають монопольне (домінуюче) становище на відповідних ринках, несуть відповідальність згідно із законами України.

Розділ X

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців після дня його опублікування, за винятком статей 36 та 37, які набирають чинності через 18 місяців після дня опублікування цього Закону.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

через шість місяців після дня опублікування цього Закону:

Закон України "Про публічні закупівлі" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89 із наступними змінами);

Закон України "Про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів" (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 19-20, ст.185).

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

статтю 16414 викласти в такій редакції:

"Стаття 16414. Порушення законодавства про закупівлі

Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством процедур закупівель;

застосування переговорної процедури закупівлі на умовах, не передбачених законодавством, відсутність обґрунтування застосування переговорної процедури;

відхилення тендерних пропозицій на підставах, не передбачених законодавством;

оцінка тендерних пропозицій (пропозицій кваліфікаційного відбору), не за критеріями та методикою оцінки для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції та методикою оцінювання для кваліфікаційного відбору, що міститься в тендерній документації;

укладення з учасником, який став переможцем тендеру, договору про закупівлю за цінами й обсягами, що не відповідають вимогам тендерної документації;

внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, не передбачених законодавством;

неоприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства;

ненадання інформації, документів у випадках, передбачених законом, –

тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, –

тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від тисячі до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання рішення органу оскарження у встановлені законодавством строки, –

тягне за собою накладення штрафу на керівника замовника від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених законодавством, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених законодавством, -

тягне за собою накладення штрафу на керівника замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання у розмірі, дві тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2) у пункті 10 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 40, ст. 2018 з наступними змінами) слова "державних закупівель" замінити словами ""публічних закупівель";

3) у пункті 2 частини другої статті 62 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 з наступними змінами) слова "Закону України "Про здійснення державних закупівель" замінити словами "Закону України "Про публічні закупівлі";

4) у Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 14, ст. 81):

у статті 39:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Закупівля товарів, робіт і послуг для підготовки та проведення виборів Президента України здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".";

5) у Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 10 – 11, ст. 73):

у статті 51:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Закупівля товарів, робіт і послуг для підготовки та проведення виборів депутатів здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".";

6) у Законі України "Про місцеві вибори" (Відомості Верховної Ради України, 2015, № 37 – 38, ст. 366):

у статті 73:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Закупівля товарів, робіт і послуг для підготовки та проведення чергових місцевих виборів, позачергових, додаткових і перших виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, та повторних, проміжних місцевих виборів, позачергових та перших виборів старост здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".";

7) у пункті 7 статті 15 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 23, ст.118) слова "Закону України "Про здійснення державних закупівель" замінити словами "Закону України "Про публічні закупівлі".

8) у абзаці четвертому частини другої статті 1 Закону України "Про електронну комерцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015, № 35, ст. 410) слова "Закону України "Про здійснення державних закупівель" замінити словами "Закону України "Про публічні закупівлі".

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

Write Close
Close
Зв'язатися з нами
Telegram
Messenger
Mail
Phone
НАШІ КОНТАКТИ
+38 067 501 39 40
+38 073 102 76 86
+38 095 436 17 07
kairosgroup.ua@gmail.com
Ми в соціальних мережах:
Made on
Tilda